Regulamin

regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu luxflora.pl

 

Postanowienia ogólne:

Luxflora.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma:

CMA Janusz Wekko
ul. Cicha 30/9
41-902 Bytom
NIP: 6261842008
REGON:364206828

Nr konta firmowego (IDEA Bank SA):
90 1950 0001 2006 2153 1444 0001

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu: 510 856 686 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@luxflora.pl.

Dane firmy:

1. Regulamin sprzedaży luxflora.pl określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c.”) oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.
3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

 

Oferta i składanie zamówień
1. Realizacja sprzedaży w sklepie luxflora.pl- zwanym dalej Sklepem, odbywa się według regulaminu sklepu.
2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
4. Zamieszczone ceny są wyrażone w złotych polskich zawierających podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki..
5. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane, jako osobna pozycja w koszyku.
6. Wszystkie informacje o cenie wysyłki podawane są przed zawarciem umowy sprzedaży.
7. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment złożenia przez Klienta zamówienia.
8. Zamówienie złożenie przez Klienta zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
10. Potwierdzeniem zakupu jest faktura proforma wysłana elektronicznie na adres mailowy Klienta, podanym w formularzu.

 

Realizacja zamówienia
1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego. W przypadku nieprawidłowego, niepełnego wypełnienia formularza lub gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 30 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy i jest szacowany indywidualnie.
3. Zmówienia będą realizowane po zatwierdzeniu wpłaty.
4. Informacje o wpłacie będą przesłane na adres email podany w formularzu przez Klienta.

 

Płatności
1. Płatności można dokonywać poprzez:
1. Przelew bankowy
2. Płatności online obsługiwane przez Dotpay
3. Na raty
4. W przypadku zamówień specjalnych – zakupu produktów na specjalne zamówienie wymagana jest przedpłata, ustalana indywidualnie do danego produktu.

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od umowy odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr ….. do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sklep z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
6. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sklepu.
8. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

 

Dostawa i zwrot towaru
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
2. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartość przesyłki w obecności Kuriera.
4. W przypadku, gdy doręczenia przesyłka, która będzie nosiła oznaki uszkodzenia(rozerwania, zgniecenia, zamoczenia, naderwania taśm zabezpieczających, itp.) należy nie przyjmować przesyłki, określić szkody, spisać protokół szkody razem z Kurierem(wzór protokołu posiada kurier) i powiadomić sprzedawcę (telefon lub email)
5. W przypadku, gdy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia, a zawartość jest uszkodzona, zniszczona bądź przesyłka nie jest kompletna prosimy o niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą (telefon lub email)
6. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z utratą przez Klienta prawa do reklamacji. Protokół usprawnia proces reklamacji.
7. W przypadku braku spisanego protokołu szkody po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.
8. Koszty przesłania zareklamowanego towaru do klienta ponosi Sklep, kosz przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
9. Aby ustalić właściwą procedurę zwrotu towaru klient winien skontaktować się ze sklepem przez adres email reklamacje@luxflora.pl
10. Zwrotowi nie podlegają: produkty zużyte, zniszczone oraz noszące ślady eksploatacji.

 

Reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556 1 -556 5 Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku zauważenia przez Klienta, że produkt, który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając formularz reklamacyjny na adres Sklepu.
3. Reklamacje mogą być składane zarówno drogą mailową na adres email jak i w formie pisemnej na adres Sklepu.
4. Kupujący ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni.
5. Towar podlegający zwrotowi nie może nosić śladów zużycia czy zniszczenia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.
6. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, o wszczętych postępowaniach Klient będzie informowany telefonicznie lub przez email.
7. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

 

Dane osobowe
Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.

 

Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.